a

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација да је у селу код Крушевца отац обљубио своје малолетно дете, покренуо поступке контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад Крушевац, Министарства за бригу о породици и демографију и Министарства културе и информисања.

Заштитник грађана од Центра за социјални рад Крушевац тражи да га извести од када се породица детета налази на евиденцији тог центра, које активности су до сада предузели када је ова породица у питању, да ли су до сада били упознати са неким обликом насиља у овој породици, као и које је активности су предузете након сазнања за догађај ради пружања помоћи и подршке детету.

Од Министарства за бригу о породици и демографију Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести да ли је вршило надзор над радом Центра за социјални рад у Крушевцу уз доставаљње извештаја о извршеном надзору, као и другим активностима у вези са овим случајем.

Заштитник грађана, због постојања могућности да су поједини медији својим извештавањем повредили права и интересе детета, нарочито права на приватност (као што је објављивање фотографије куће у којој живи дете и видео записа-разговора са баком) тражи од Министарства културе и информисања да покрене одговарајуће поступке како би утврдило да ли је овакво извештавање медија у складу са законом и да га о томе обавести у року од 15 дана.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 30. септембра 2021. године надзор над поступком принудног удаљења држављанина Немачке који је незаконито боравио у земљи. Након боравка у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, у коме је провео неко време, спроведен је до Аеродрома Никола Тесла у Београду како би се летом, за који је купио авионску карту, вратио у земљу порекла.

Странац није имао примедбе на поступање полицијских службеника. Омогућено му је да о предстојећем удаљењу обавести члана породице, као и да контактира представнике Амбасаде СР Немачке у Београду. Обавештен је и о другим својим правима, међу којима и о праву да ангажују адвоката и затражи лекарски преглед, али није желео да та права користи. Странац није навео ниједну околност која би указивала на опасност да би његова људска права могла бити повређена или угрожена по повратку у матичну државу.

Поступање полицијских службеника било је професионално, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

Демографско старење, још увек присутни стереотипи и предрасуде према старијима, слабијима и незаштићенима, изискују појачану пажњу и активности на унапређењу положаја старијих особа и поштовање њихових права у нашем друштву. Добро је ако смо свесни опасности којима су припадници те популације изложени и колико су они рањиви, зато сваког дана морамо показати разумевање, солидарност и посебну бригу према њима, поручио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 1. октобра, Међународног дана старијих особа.

Пашалић је указао да се велики број старијих особа и даље суочава са сиромаштвом и дискриминацијом, а посебан проблем представља недостатак посебних услуга и сервиса подршке, нарочито услуге помоћи у кући, отежано остваривање права на помоћ и негу другог лица и права на материјалну подршку услед тешке материјалне и животне ситуације. Ти проблеми су нарочито изражени у руралним крајевима у којима су у посебно тешком положају старије жене које живе у самачким домаћинствима или су најчешће зависне од других чланова породице. Истовремено, насиље и занемаривање старијих особа, укључујући располагање имовином без њиховог пристанка, још увек се налази „испод радара“ органа власти зато што старије особе то не пријављују или се економско или психичко искоришћавање и злостављање од стране својих најближих се не препознаје као вид насиља.

Заштитник грађана сматра да је неопходно успоставити ефикаснији систем социјалне заштите усклађен са потребама старијих особа, обезбедити финансијски одрживе услуге и посебне сервисе подршке и предузети све расположиве мере и активности како би се старијим особама и у редовним и у ванредним околностима обезбедила адекватна здравствена и сва друга заштита.

Заштитник грађана планира да у наредном периоду у сарадњи са удружењем „Снага пријатељства – Amity“ предузима активности у циљу представљања надлежности и могућности обраћања Заштитнику грађана у сеоским срединама, са фокусом на оснаживању старијих жена у сеоским срединама да пријаве надлежним органима случајеве насиља у породици и друге видове кршења права са којима се суочавају.

Заштитник грађана је поводом информација у медијима да је у приватном дому за смештај одраслих и старијих у Неготину који нема лиценцу за рад један корисник извршио самоубиство, од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања затражио информације о овом случају.

Заштитник грађана тражи од надлежног министарства да га у року од 15 дана обавести о свим чињеницама овог случаја, и активностима које је евентуално предузимало у претходном периоду, а посебно да ли је тачно да овај приватни дом нема лиценцу за домски смештај старих лица већ да је регистрован као предузетник који се бави пружањем услуга осталог смештаја.

Ресорно министарство треба да обавести Заштитника грађана и да ли је контролисало рад овог дома у Неготину у претходном периоду у погледу безбедности корисника његових услуга и услова смештаја и какви су били резултати тих контрола, као и да ли ће у овом случају извршити контролу рада дома.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а после сазнања из медија да пензионер из Сомбора више од две године живи без струје која му је искључена због погрешно обрачунатог дуга, што је утврдио и судски вештак, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд , огранак „ЕПС Снабдевање“.

Заштитник грађана је из медија дошао и до информација да је у судском поступку који се води пред Основним судом у Сомбору судски вештак поднео налаз и мишљење којим је установљено да је у спорном периоду пензионер могао потрошити електричну енергију у много мањој вредности, али да му ни након тога није обновљена испорука струје иако је то више пута захтевао.

Од ЕПС-а, Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести када је пензионеру из Сомбора обустављена испорука електричне енергије и колико је износио његов дуг за испоручену струју у моменту обуставе.

Заштитник грађана даље од ЕПС-а тражи одговоре да ли су тачни наводи да је судски вештак у поступку који се води пред Основним судом у Сомбору поднео налаз да је вредност утрошене електричне енергије знатно нижа и када је то учинио, као и да ли је након тога „Електропривреда Србије“ Београд предузимала било какве радње у циљу настављања испоруке електричне енергије у овом случају.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 23. септембра 2021. године надзор над поступком принудног удаљења пет држављана Републике Индије - четири пунолетне жене и једног пунолетног мушкарца. Они су кратко време боравили у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, одакле су спроведени на Аеродром „Никола Тесла“ како би се летом, за који су имали авионске карте, вратили у земљу порекла.

Од полицијских службеника су прибављени подаци о поступању према странцима, извршен је увид у релевантну документацију и обављени ненадзирани разговори са странцима. Такође, надзирана је процедура отпуста из Прихватилишта и укрцавања у службено возило.

Странци нису имали примедбе на поступање полицијских службеника према њима. Омогућено им је да о предстојећем удаљењу обавесте члана породице. Усмено, као и писаним путем, обавештени су и о другим својим правима, међу којима и о праву да ангажују адвоката и затраже лекарски преглед, али нису желели да та права користе. У ненадзираним разговорима, странци нису навели ниједну околност која би указивала на опасност да би њихова људска права могла бити повређена или угрожена по повратку у матичну државу.

Сарадња са полицијским службеницима током надзора је као и до сада била веома професионална.

Страна 3 од 508