a

Заштитник грађана је независни државни орган који штити и унапређује остваривање права грађана контролишући да ли органи власти и организације којима су поверена јавна овлашћења раде законито и правилно. Заштитник грађана с посебном пажњом испитује етичност, савесност, непристрасност, стручност, сврсисходност, делотворност, поштовање достојанства странке и остале особине које треба да карактеришу управу, а које грађани с пуним правом очекују од оних које као порески обвезници плаћају.

Заштитнику грађана може се, притужбом или у непосредном разговору, обратити свако (држављани Србије, странци, апатриди, избеглице, расељена лица, удружења, правна лица...) ко сматра да органи власти некоректно примењују (или не примењују) прописе Републике Србије на штету његових, односно њених или њихових права гарантованих прописима Републике Србије. Пре подношења притужбе подносилац је дужан да своја права покуша да заштити у одговарајућем правном поступку.

Заштитник грађана ради независно и нико нема право да утиче на његов рад и поступање. Заштитника грађана бира и разрешава Народна скупштина Републике Србије којој на период од пет година и њој одговара за свој рад.

Заштитник грађана (омбудсман) је постао део правног поретка Републике Србије 2005. године, када је донет Закон о Заштитнику грађана. Избор и овлашћења Заштитника грађана уређени су и Уставом Републике Србије из 2006. године, а први заштитник грађана Саша Јанковић ступио је на дужност 23. јула 2007. године, полагањем заклетве пред народним посланицима Народне скупштине. Заштитник грађана има четири заменика које бира Народна скупштина, а који Заштитнику помажу у обављању дужности.

О пријему притужби и поднесака, прибављању докумената и утврђивању других података неопходних за оцену основаности притужби, те о правним, финансијским, канцеларијским и другим пословима неопходним за обављање дужности Заштитника грађана брину запослени у Стручној служби Заштитника грађана на чијем челу је генерални секратар. Служба Заштитника грађана почела је са радом 24. децембра 2007. на привременој адреси у Новом Београду у улици Милутина Миланковића број 106. Од 4. маја 2010. године нова адреса Заштитника грађана је Делиградска број 16, Београд.