a

Стручна служба Заштитника грађана, којом руководи генерални секретар надлежна је за обављање стручних и административних послова.

Oснована је Одлуком о образовању и раду Стручне службе Заштитника грађана од 13.11.2007. године и почела са радом 24. децембра 2007. године. 2008. године је имала 38, а 2009. године 57 запослених и тај број се, због потребе да се одговори свим захтевима грађана из годину у годину повећавао, што и је био разлог да Народна скупштина 2015. године давањем своје сагласности на нови Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места омогући да Стручна служба и даље обавља своје послове законито и благовремено.

Сагласно природи институције омбудсмана и његову Стручну службу чине пажљиво бирани правници, политиколози, социолози, психолози оспособљени и сензибиласани за рад са грађанима и посебно рањивим категоријама становништва.

Поред пријема грађана сваког радног дана од 09.00 до 16.00 часова у Делиградској улици број 16 у Београду, од којих ни један грађанин није враћен, запослени у Стручној служби одговорно, марљиво, са пуно пажње и разумевања разматрају и поступају по свакој притужби грађана, и то имајући пре свега у виду поштовање принципа добре управе у посебно разврстаним областима, као што су:

- заштита и унапређење права детета

- заштита и унапређење родне равноправности

- заштита и унапређење социјалних и културних права

- заштита и унапређење права особа са инвалидитетом и старих лица

- заштита и унапређење економских и имовинских права

- заштита и унапређење права на здраву животну средину

- заштита и унапређење права припадника националних мањина

- заштита и унапређење права лица лишених слободе

- заштита и унапређење грађанских и политичких права

 

Правилник о попуњавању радних места у стручној служби Заштитника грађана.

 

Генерална секретарка стручне службе Заштитника грађана

Оља Јовичић


Рођена 1969. године у Јајцу. Дипломирала на Правном факултету у Београду и положила правосудни испит.

Од 1994. године до 1997. године радила је као адвокатски приправник, а од 1997. до 2002. године као адвокат. Од 2002. до 2010. године ради као заменик Републичког јавног правобраниоца, а од 2009. до 2012. године члан је Комисије за полагање правосудног испита за предмет управно право у Министарству правде. Од 2010. до 2013. обавља дужност Републичког јавног правобраниоца. У истом периоду је члан правног тима за заступање Србије пред Међународним центром за решавање инвестиционих спорова са седиштем у Вашингтону, као и пред Међународном трговинском комором са седиштем у Паризу. Такође, била је члан комисије Владе Републике Србије за решавање спорова са привредним субјектима из Израела и Литваније. Била је члан радних група за израду већег броја нацрта закона, као што су Закон о парничном поступку, Закон о општем управном поступку, Закон о враћању имовине и новчаном обештећењу, Закон о јавној својини, Закон о правобранилаштву.

Од 2014. године радила је на радном месту помоћнице генералног секретара стручне службе Заштитника грађана, а у јулу 2016. године постављена је на место генералног секретара стручне службе Заштитника грађана.

Аутор је више радова објављених у стручним часописима на тему инвестиционих спорова, правила поступања пред међународним пред међународним арбитражама, улоге и положаја Р. Србије у управним споровима и државног правобранилаштва.

Оснивач је удружења грађана „Саветовалиште за борбу против насиља“, прве сигурне куће у Београду и члан је Виктимолошког удружења.

 

Помоћница генералног секретара, Сектор за права детета, родну равноправност и социјална и културна права

Наташа Јовић

Рођена 1968. године у Београду. Дипломирала на Правном факултету у Београду, положила правосудни испит и завршила мастер академске студије другог степена на студијском програму Права детета.

Добитник је Сертифика о стицању посебних знања за поступање са децом и малолетним лицима у судским и другим поступцима, у организацији Правосудног центра. Завршила је велики број међународних и домаћих тренинга и семинара у области права детета, особа са сметњама у развоју, особа са инвалидитетом, као и у области решавања конфликата, рада са тешким странкама и сексуално злостављане деце.

Радно искуство је од 1997. године започела у Министарство финансија на радном месту референта за нормативноправне послове, потом референта за имовинскоправна питања, где је радила на изради нацрта и предлога законских и подзаконских аката и доношењу појединачних одлука везаних за промет некретнина у Републици Србији. Од 1999. године ради на месту вишег стручног сарадника у републичкој Дирекцији за имовину, а од 2001. до 2008. години у Адвокатској канцеларији.

Од 2008. године је запослена у институцији Заштитника грађана на радном месту самосталног саветника, начелник Одељења за права детета постаје 2009. године, а од 2014. године помоћница генералног секретара стручне службе Заштитника грађана.

 

Помоћница генералног секретара, Сектор за права припадника националних мањина, лица лишених слободе и заштиту грађанских и политичких права

Јабланка Табаш

Рођена 1964. године у Смедеревској Паланци. Дипломирала на Правном факултету у Београду, положила правосудни испит и завршила специјалистичке академске студије другог степена на студијском програму медицинско право.

Завршила је више тренинга у области здравства, као и семинара у вези са унапређењем вештина и знања поступања по притужбама грађана. Учестовала је у обуци здравствених радника у области заштите права деце у здравственом систему, посебно ромске деце. Радила је на пројекту подршке поштовања људских права ромске заједнице у Србије, а од 2010. године је и члан Удружења за медицинско право.

Радно искуство је од 1990. године започела у ДО Дрвна индустрија „Бољевац“, где је радила на местима приправника - референта за нормативну делатност, шефа службе за опште и правне послове, директора општих и правних и кадровских послова и секретара предузећа.

Од 1997. године је радила у Градској општини Палилула (Београд) на радном месту секретара Комисије за комасацијае општине и самосталног стручног сарадника у Одељењу за имовинско-правне послове.

Од 2008. године је обављала послове начелника Одељења за добру управe у институцији Заштитника грађана, а од фебруара до јуна 2016. године вршиоца дужности помоћника генералног секретара стручне службе Заштитника грађана .

На радно место помоћника генералног секретара стручне службе Заштитника грађана постављена је у јуну 2016. године.

 

Помоћница генералног секретара, Сектор за развој и сарадњу

Мина Роловић – Јочић

Рођена 1974. године у Београду. Дипломирала на Основним студијама политичких наука и међународних односа и основним студијама из области југоисточно-европских студија на Америчком универзитету у Бугарској. Завршила је мастер студије “Политичка теорија, социологија и институције“ на Факултету политичких наука Универзитета у Београду (мастер рад: Улога Омбудсмана у јачању владавине права и консолидовању демократских институција, случај Србије).

Завршила је више обука у области људских права, као и семинара у вези са унапређењем вештина комуникације, писања извештаја и правила протокола. Учестовала је у више изборних посматрачких мисија Цесида, ОЕБС/ОДХРИ, ЕНЕМО у Србији, Црној Гори, Јерменији, Украјини. Радила је, такође, и као тренер Центра за модерне вештине у области изградње тима и тимског рада.

Радно искуство је започела 1997. године у ОХФАМ хуманитарној организацији у Србији као аналитичарка, а касније као асистенткиња на ИГП пројекту (пројекат за остваривање прихода). Од јула 2000. до априла 2001. године радила је на месту менаџера у маркетиншкој агенцији Nova Communications. У периоду од октобра 2000. до априла 2001. била је сарадница у експертском одељењу Европске комисије при кабинету председника СРЈ, а од маја 2001. до децембра 2007. ради као виша сарадница на програму ОЕБС Мисије у Србији (Програм парламентарне подршке).

Од 2007. године је запослена у институцији Заштитника грађана на радном месту више саветнице за међународну сарадњу у кабинету Заштитника. Шефица кабинета Заштитника грађана постаје 2008. године. На том радном месту је била до јуна 2016. године када је постављена на радно место помоћника генералног секретара стручне службе Заштитника грађана.

 

Помоћница генералног секретара, Сектор за заштиту и унапређење права особе са инвалидитетом и старих лица и заштиту и унапређење економских и имовинских права

Тања Длеск

Рођена је 1973. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету – Одсек за Међународно привредно право и право ЕУ, а 2001. године положила је правосудни испит.

Након завршетка студија права у периоду од 1999 – 2003. године ради на пословима судијског приправника у Окружном суду, а затим као стручни сарадник у Извршном ванрасправном већу IV општинскoг суда у Београду.

Током 2003. године обавља посао вишег правног сарадника у Сектору за нормативну делатност Управе за јавне набавке. Члан Комисије за заштиту права понуђача у поступку јавних набавки постала је 2004. године, а 2005. године саветник у одељењу за банкарски систем, осигурање и платни промет где учествује у припреми предлога закона и подзаконских аката из области банкарског система и осигурања. У периоду од 2005 – 2009. године ради у Сектору за финансијски систем Министарства финансија у звању самосталног саветника и непосредно партиципира у изради и доношењу најважнијих закона у области хартија од вредности, тржишта капитала, банкарског система и платног промета као и у усаглашавању регулативе из наведених области са прописима ЕУ и међународним стандардима.

Учесница је великог броја семинара, обука и пројеката у области финансија, хартија од вредности, слободног кретања капитала, правне заштите имовинских права, процедура и права ЕУ у организацији Европске комисије, OSCE,USAID, Центра за либерално демократске студије, Владе РС и Канцеларије за придруживање ЕУ.

Од 2009. године је запослена на радном месту више саветницe и начелнице Одељења за заштиту економских и имовинских права, а од новембра 2016. године обавља дужност помоћнице генералног секретара стручне службе Заштитника грађана.