a

Заштитник грађана утврдио је да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја начинило пропуст у раду тако што је расподелило конкурсна средства за програме од значаја за образовање у 2021. години које реализују удружења а да претходно није у складу са законом донело одлуку о приговору једног од удружења на одлуку о додели средстава.

У поступку контроле правилности и законитости рада, покренутом по притужби грађана, Заштитник грађана је утврдио да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није у складу са законом донело образложену одлуку о приговору једног од учесника конкурса већ да је подносиоцу приговора упутило обавештење електронском поштом са и-мејл адресе Министарства без потписа овлашћеног лица.

Заштитник грађана сматра да у конкретном случају упућивање обавештења не може заменити доношење управног акта по приговору учесника Јавног конкурса, да обавештење које је Министарство упутило као одговор на поднети приговор не садржи одлуку о томе да ли се приговор удружења одбацује, одбија или усваја, не садржи образложење и правну поуку, нити се може утврдити ко је доносилац истог и не садржи потпис овлашћеног лица.

У препоруци за отклањање пропуста Заштитник грађана тражи од Министарства да без одлагања, у форми одлуке, уз образложење и поуку о правном леку, одлучи о приговору удружења на Листу вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за образовање која реализују удружења у 2021. години.

Заштитник грађана даље тражи да Министарство размотри, у зависности од тога да ли ће приговор одбацити, одбити или усвојити, могућност доношења одговарајућег акта којим би допунио Одлуку о избору програма од јавног интереса које реализују удружења у 2021. години.

Ресорно министарство, према препоруци Заштитника грађана, у свом будућем раду треба да се стара да приликом одлучивања по приговорима удружења увек доноси образложену одлуку у поступцима избора програма који ће се финансирати средствима буџета, у складу с принципима добре управе и начелима управног поступка.

О поступању по препоруци, уз достављање доказа о поступању, Министарство треба да обавести Заштитника грађана у року од 30 дана.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у фебруару 2021. године редовну ненајављену посету Полицијској управи Зрењанин - седиште и Полицијским станицама Житиште и Нова Црња. Током посете НПМ се посебно бавио заштитним мерама од злостављања, између осталог, остваривањем права на приступ лекару и адвокату, праву да о свом лишењу слободе задржана лица обавесте блиску особу, као и материјалним условима у просторијама за задржавање. У извештају који је сачинио након посете, НПМ је упутио 5 препорука.

НПМ је обавештен да је у поступању по препорукама, наведеним организационим јединицама ПУ Зрењанин наложено да у будућем раду уносе податке о обиласцима задржаних лица од стране полицијских службеника у записник о задржавању лица и податке о тачном времену када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе задржаног лица, као и да уручују примерак записника о задржавању лицима која су била на задржавању.

У циљу отклањања утврђених неправилности, такође је наложено да убудуће полицијски службеници присуствују медицинском прегледу задржаног лица само по захтеву медицинског особља, због потребе безбедности медицинског особља, као и да се медицинска документација задржаног лица не улаже у предмете о задржавању, већ да се предаје задржаном лицу.

Министарство унутрашњих послова је у свом изјашњењу навело да су просторије за задржавање у ПС Нова Црња и ПС Житиште на листи приоритета за адаптацију, али да реализација адпатације истих зависи од планираних буџетских средстава и наставка реализације пројекта Амбасаде Краљевине Норвешке „Норвешки позив 2018“.

НПМ је обавештен и о томе да је Извештај о посети НПМ-а ПУ Зрењанин - седиште и ПС Житиште и ПС Нова Црња, прослеђен свим организационим јединицама у саставу ПУ Зрењанин у циљу упознавања свих полицијских службеника са уоченим неправилностима у раду и будућег поступања у складу са препорукама НПМ-а.

У периоду септембар – децембар 2020. године тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је посетио установе у којима се налазе малолетна страна лица без пратње:
• Центар за азил у Боговађи;
• Центар за азил у Сјеници;
• Интеграциона кућа Педро Арупе;
• Кућа Спаса;
• Центар за заштиту одојчади деце и омладине – Радна Јединица Дом Јован Јовановић Змај – Јединица за смештај малолетних миграната без пратње;
• Завод за васпитање деце и омладине Београд – Центар за смештај малолетних страних лица без пратње родитеља или старатеља.

НПМ је у извештају описао услове смештаја у тим установама, активности које су на располагању малолетницима, обим здравствене заштите, постојеће процедуре – рачунајући и старатељску заштиту и указали на поједине случајеве неадекватног поступања. На основу налаза, НПМ је упутио препоруке Комесаријату за избеглице и миграције и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

У одговору на упућене препоруке, Комесаријат је навео мере које предузима ради унапређења услова смештаја у центрима за азил у Боговађи и Сјеници, што укључује смештај, исхрану, одећу, обућу и друго, као и мотивисање малолетника корисника центара да одржавају хигијену. Такође, Комесаријат је детаљно известио о едукативним, информативним, креативним, окупационим и психосоцијалним активностима које су прилагођене малолетницима и које спроводе хуманитарне и међународне организације.

Министарство је обавестило НПМ о ангажовању теренских радника за подршку у раду локалним центрима за социјални рад, ангажовању професионалних старатеља ради јачања старатељске заштите, потом васпитача, преводилаца и других радника. Такође, Министарство ће кроз пројекте и из буџетских средстава наставити да подржава рад установа домског типа за смештај малолетних миграната без пратње и унапређује смештајне капацитете и људске и материјалне ресурсе ових установа. НПМ је обавештен о средствима која су до сада уложена, као и о планираним средствима за 2021. годину и повећању капацитета ових установа за око 30 одсто до краја године.

Ради праћења поступања према мигрантима на државној граници са Републиком Северном Македонијом, тим Заштитника грађана у обављању послова Нaционалног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је у фебруару ове године посетио прихватне центре у Бујановцу и Прешеву, полицијске станице у Бујановцу и Прешеву, Регионални центар граничне полиције према Северној Македонији и Окружни затвор у Врању.

НПМ је у свом извештају указао на отежано спровођење реадмисије са Северном Македонијом, јер је током 2020. године Северној Македонији поднето 68 захтева за реадмисију исто толико лица и сви захтеви су одбијени. НПМ сматра да би у циљу стварања свих услова за законито управљање миграцијама, рачунајући и поступање према ирегуларним мигрантима, потребно подстаћи државе да у највећој мери сарађују. То свакако подразумева истрагу свих навода о кршењу људских права, али и сарадњу ради ефикасне борбе против незаконите миграције и успостављања брзе и делотворне процедуре и безбедног и уредног повратка миграната који не испуњавају услове за боравак у земљи.

Мали број миграната који се налази у прихватним центрима жели да уђе у поступак азила. УНХЦР је редовно присутан у центрима за прихват и збрињавање миграната и обавља процену потреба сваког новопридошлог мигранта. Организације цивилног друштва такође имају активности у центрима. Након регистрације у полицијској станици, мигранти који су изразили намеру да траже азил се премештају у неки од центара за азил. Малолетницима без пратње се поставља привремени старатељ из локалног центра за социјални рад. Они неко време проводе у прихватном центру у који су се јавили, да би првом приликом били премештени у установу која је намењена за њих, где добијају и другог старатеља. Теренски радници центара за социјални рад Прешево и Бујановац су сваког радног дана присутни у прихватним центрима. НПМ је у свом Извештају похвалио чињеницу да се предузимају континуиране обуке полицијских службеника за поступање према рањивим категоријама лица.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у марту 2021. године контролну посету Казнено-поправном заводу у Сомбору (КПЗ Сомбор), у циљу праћења поступања по препорукама које су том заводу упућене након посете обављене 2018. године. У извештају који је сачинио након контролне посете, НПМ је упутио осам нових препорука у циљу даљег унапређења поступања.

Поступајући по тим препорукама КПЗ Сомбор је отпочео са вођењем посебне евиденције о повредама осуђених, а у будућем раду лекар ће обављати преглед целог тела сваког лица лишеног слободе по пријему у Завод, детаљно ће документовати повреде које уочи, фотографисати их и уцртавати их у шему тела. Такође, лекар ће убудуће у извештај о уоченим повредама уносити наводе лица о начину настанка повреде, као и своје мишљење о повезаности навода. Наведеним поступањем КПЗ Сомбор ће унапредити свој рад, као и положај лица лишених слободе имајући у виду да адекватно обављени лекарских прегледи имају значајну улогу у борби против злостављања лица лишених слободе.

Прихватајући упућене препоруке, КПЗ Сомбор је отпочео са обезбеђивањем санитарних уређаја за све просторије, а предузете су и активности да се амбуланта у заводу опреми свим потребним инструментима за обраду рана. Поступање по овим препорукама НПМ ће пратити у даљем раду.

НПМ поздравља чињеницу да је Управа ове године потписала уговор са Заводом за заштиту здравља радника МУП како би се запослени којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем упућивали на редовне здравствене контроле у складу са важећим прописима, а такав здравствени преглед обављен је код седморо запослених у КПЗ Сомбор.

НПМ подржава активности КПЗ Сомбор и Управе за извршење кривичних санкција које су усмерене ка томе да се изгради нови објекат КПЗ у Сомбору како је то и предвиђено Стратегијом развоја система извршења кривичних санкција за период 2021-2027. године, а у даљем раду и кроз континуиране дијалоге са управом и заводом даље ће пратити спровођење тог пројекта.

Заштитник грађана затражио је од Општинске управе Лајковац да хитно спроведе поступак јавне набавке за избор пружаоца услуге личног пратиоца детета и да предузме све радње да се свој деци са те општине којој је таква услуга потребна обезбеди да пре почетка наступајуће школске године започну коришћење ове услуге.

Општина Лајковац има рок до 15. августа 2021. године да обавести Заштитника грађана о поступању по препоруци, уз достављање доказа о поступању.

Заштитник грађана је у поступку контроле законитости и правилности, покренутом по притужби грађана, утврдио да је Управа Општине Лајковац начинила пропусте у раду јер две године није предузела све потребне радње како би обезбедила услугу личног пратиоца деци, чиме је нанета штета и повређено право детета на образовање и на додатну помоћ и подршку у образовању и васпитању.

У изјашњењу Заштитнику грађана, општинска управа у Лајковцу је навела да због ванредних околности изазвaних вирусом COVID-19 поступак јавне набавке за избор пружаоца услуге није покренут током 2020. године. Међутим, ова управа ни до данас није покренула поступак јавне набавке иако је у буџету за ову годину издвојила средства за ту намену, реализовала две обуке у вези са услугом личног пратиоца детету и покретала више других поступака јавних набавки.

Заштитник грађана истиче да постојећа епидемија не сме бити изговор за неспровођење поступка јавне набавке за избор пружаоца услуге личног пратиоца детету јер се права детета не могу ограничавати, посебно што је у оваквим ситуацијама реч о најрањивијој и најосетљивијој категорији коју неблаговремено поступање и штетне последице погађају теже него остале.

Страна 7 од 508