a

Заштитник грађана је независтан и самосталан државни орган, задужен  да штити и унапређује поштовање слобода и права. Имунитет који ужива Заштитник грађана  омогућава му независност и самосталност у раду.
Посебну пажњу Заштитник грађана посвећује заштити:

  • права припадника националних мањина
  • права детета
  • права особа са инвалидитетом
  • права лица лишених слободе
  • равноправности полова
Заштитник грађана контролише, проверавајући наводе притужбе или поступајући по сопственој иницијативи, да ли органи државне управе, републички јавни правобранилац, органи и организације које врше јавна овлашћења према грађанима поступају у складу са законима и другим прописима Републике Србије или начелима рада добре управе.

Улога институције Заштитника грађана, дефинисана Уставом Републике Србије и Законом о Заштитнику грађана, је да непрестано утиче на поштовање људских слобода и права личним ауторитетом и угледом институције. Снагом аргумената Заштитник грађана треба да  надлежне органе увери у постојање пропуста, неопходност њиховог  отклањања и промену начина рада.

Заштитник  грађана ипак, није институција, "добровољног" права. Органи управе имају законом успостављену обавезу да сарађују са Заштитником, омогуће му приступ своји просторијама и ставе на располагање све податке, без обзира на степен тајности, када је то од интереса за поступак који се води. Када је то од значаја за поступак који води Заштитник грађана има право да обави разговор са сваким  запосленим  органа  управе а функционер органа управе је дужан да му то обезбеди.

Заштитник може да јавно препоручи разрешење функционера одговорног за повреду права грађана/ки. Против запосленог у органу управе који је непосредно одговоран за повреду права грађана/ки Заштитник грађана може да тражи покретање дисциплинског поступка.

Ако нађе да у радњама функционера или запосленог у органу управе има елемената кривичног или другог кажњивог дела, Заштитник грађана је овлашћен да надлежном органу поднесе захтев, односно пријаву за покретање кривичног, прекршајног или другог одговарајућег поступка.

Заштитника грађана бира и разрешава Народна скупштина којој одговара за свој рад.

Избором свог првог Заштитника грађана Република Србија се определила за развој демократских односа грађана/ки и власти. Крајњи циљ институције Заштитника грађана јесте да допринесе остваривању слобода и права, принципа једнакости и очувању достојанства грађана/ки.