a

b_300_0_16777215_00_images_bec_13.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић са сарадницима боравио је данас у радној посети Аустријском борду омбудсмана како би разговарao о модалитетима развоја билатералне сарадње у области заштите и унапређења људских права, конкретно, успостављању ефикаснијих механизама у решавању животних проблема наших грађана који живе у Аустрији.

Усвајање новог Закона о Заштитнику грађана је најважнији задатак који нам предстоји, изјавио је Пашалић у разговору са својим аустријским колегом, председавајућим Аустријског борда омбудсмана Вернером Амоном (Werner Amon) и додао да је овом комплексном проблему приступио како би грађанима кроз повећање капацитета институције обезбедио ефикаснију заштиту њихових права . Пашалић је подсетио да је усвајање измена и допуна Закона о Заштитнику грађана обавеза која је предвиђена и Акционим планом за Поглавље 23 у преговорима са Европском унијом, који имају за циљ јачање мандата и гаранције независности институције.

b_300_0_16777215_00_images_bec_12.jpegОн је истакао да се предложене законске промене односе, између осталог, и на продужење рокова за подношење притужбе који је до сада био једну годину од извршене повреде права грађана, (односно од последњег поступања, односно непоступања органа управе), али и могућност вођења поступка иако нису искоришћена сва правна средства, како је то сада случај по постојећем закону. Свој суд о новом Закону о Заштитнику грађана дала је Венецијанска комисија, чији предлози и сугестије су такође инкорпорирани у текст закона, истакао је Пашалић.

b_300_0_16777215_00_images_bec_1.jpegПашалић је упознао аустријске колеге са податком да Заштитник грађана годишње прими неколико хиљада притужби, али и да је лично у протеклом периоду разговарао са преко 2 500 грађана. Он је рекао да се притужбе односе на рад свих органа јавне власти, али је посебно издвојио оне који се односе на рад правосуђа, које чине чак трећину од укупног броја и над којима институција нема овлашћења да поступа. У 2018. години чак 82 одсто пресуда Европског суда за људска права у поступцима које су покренули грађани Србије односе се на правосуђе, односно на суђење у разумном року, поштовање правичности суђења и извршење судских пресуда, нагласио је Пашалић.

Пашалић и Амон су истакли значај будуће сарадње две институције у размени искуства у заштити људских права, у конкретном раду на притужбама, посебно наших грађана који се налазе на приременом раду у Аустрији.

b_300_0_16777215_00_images_20200123_CSRTrstenik.jpegЗаменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Јелена Стојановић посетила је данас са сарадницима Центар за социјални рад у Трстенику. Ово је њена прва посета установи социјалне заштите, а са директором Драгојлом Минићем и са запосленима у центру је разговарала о условима рада, као и о степену остваривања права грађана у области социјалне заштите. Посебан акценат је стављен на остваривање права детета и заштиту жена од насиља.

Заменици заштитника грађана је у центру указано да се центри за социјални рад хронично суочавају са недовољним бројем стручних радника, чиме се угрожава пружање услуга социјалне и породичноправне заштите.

b_300_0_16777215_00_images_20200123_CSRTrstanik2.jpegСтојановић је истакла да Заштитник грађана од увођења економских мера штедње 2014. године непрестано указује да је ограничавање запошљавања у јавном сектору извршено линеарно, без претходне процене утицаја ограничења на грађане, нарочито оне у осетљивом положају. Она је посебно указала да је у новембру 2018. године упућен низ препорука органима власти, између осталог и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарству финансија, управо због неадекватног броја стручних радника у центрима за социјални рад који онемогућава или значајно отежава спровођење стручних поступака у случајевима насиља над женама и насиља, злостављања и занемаривања деце.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обратило се, у складу са препорукама Заштитника грађана, захтевом за додатно запошљавање, али број запослених и даље је испод потребног. Законом о буџетском систему одржана је забрана запошљавања у јавном сектору и у 2020. години.

Потреба и спремност да чују мишљење запослених у Центру, отвореност за нове предлоге и идеје и искрене намере за унапређење међусобне сарадње су нешто што радује и враћа веру у тако важан орган какав је Заштитник грађана, стоји између осталог у писму директора Центра за социјални рад „Трстеник“ Драгојла Минића упућено заштитнику грађана Зорану Пашалићу након посете заменице заштитника грађана Јелене Стојановић. 

Клиника за психијатрију Клиничког центра Србије обавестила је Заштитника грађана о активностима које је предузела у складу са препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, које су јој упућене у Извештају о посети од 30. октобра 2019. године.

У погледу препорука које се односе на детаљније и уредније вођење историје болести и већу доступност лекара пацијентима за обављање разговора уз заштиту приватности и поверљивости личних информација, Клиника је навела да ће поштовање тих процедура бити предмет континуиране унутрашње провере квалитета стручног рада.

Поред тога, Клиника је сачинила списак дијагностичких и терапијских процедура које могу бити праћене макар и минималним ризиком по здравље пацијента како би се на нивоу Клиничког центра Србије сачинио одговарајући образац за информисани пристанак пацијента на накнадно уведену медицинску меру. Клиника је прихватила препоруку НПМ-а да прошири план психосоцијалне рехабилитације тако што ће разрадити доступне и прилагођене рехабилитационе психо-социјалне активности у складу са индивидуалним потребама пацијената и њиховим могућностима.

У вези са препоруком НПМ-а да Клиника изради програм континуиране специјалистичке едукације средњег медицинског кадра, Клиника је доставила Извештај за 2019. годину и План едукације за 2020. годину и обавестила Заштитника грађана да има дугу традицију едукације медицинских сестара-техничара и радних терапеута, да су предавања акредитована у Здравственом савету Србије обавезна и потребна за релиценцирање дозволе за рад, као и да се медицинске сестре-техничари, из здравствене неге и лечења психијатријских пацијената, едукују и присуством на стручним састанцима, симпозијумима и конгресима струковних удружења.

Од Клиничког центра Србије и Министарства здравља затражене су информације о предузетим активностима ради набавке прописане опреме за обављање здравствене делатности и спровођење стандардних дијагностичких процедура, инвестиционог одржавања зграде и уградње спољног лифта за потребе Клинике за психијатрију.

Притужиља из Крушевца крајем новембра обратила се Заштитнику грађана притужбом, јер је 30. септембра 2019. године, Министарству унутрашњих послова, Полицијској управи у Крушевцу поднела захтев за повраћај средстава у износу од 7940 динара, уплаћених на рачун МУП-а у сврху полагања стручног испита за лиценцу службеника обезбеђења.

Притужиља, међутим, није полагала испит, јер је правно лице у којем је требала да заснује радни однос престало са радом. До дана подношења притужбе, притужиљи није одговорено на захтев, нити је извршен повраћај средстава. Заштитник грађана је покренуо поступак контроле МУП-а у новембру и већ 20. и 26. децембра 2019. године, МУП је доставио изјашњење у којем је наведено да је након покретања поступка контроле Заштитника грађана, МУП наложио Министарству финансија, Управи за трезор, да изврши повраћај средстава притужиљи. Притужиља се у јануару обратила дописом Заштитнику грађана, захвалила на помоћи и потврдила да је повраћај средстава извршен. Заштитник грађана је 13. јануара 2020. године обуставио поступак.

Заштитник грађана покренуо је данас поступак контроле законитости и правилности рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања поводом информације да се од новембра 2018. године, запосленима у предузећу „Космос“ доо, који су у највећем броју особе са инвалидитетом, не исплаћују зараде.

Предузеће „Космос“, које запошљава 39 особа, од чега 27 особа са инвалидитетом, је привредни субјект за запошљавање и професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом. Ово предузеће налази се у процесу реализације Унапред припремљеног плана реорганизације, након чијег доношења је обустављен претходно покренути стечајни поступак, а Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је овом предузећу у два наврата преносило средства за субвенције зарада за запослене особе са инвалидитетом.

Имајући у виду да је реч о привредном субјекту који активно запошљава и које је активно у пословању (није у стечају), те да су из буџета преношена средства овом предузећу за субвенције зарада за запослене особе са инвалидитетом, а да према информацијама којима располаже Заштитник грађана зараде запосленима нису исплаћене од 2018. године па на даље, Заштитник грађана затражио је од Министарства информације о свим чињеницама и околностима овог случаја.

Министарство је у обавези да Заштитнику грађана достави све информације у року од 15 дана

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Јелена Стојановић са сарадницама састала се данас са представницима Мреже организација за децу Србије, којима је предочила активности Заштитника грађана у области права детета и оквирни план за 2020. годину.

b_300_0_16777215_00_images_20200120_jelena.jpegЗаштитник грађана покренуо је неколико поступака контроле у вези са недавним случајевима сексуалног насиља над децом у циљу испитивања поступања органа власти у односу на децу жртве и провере да ли су деца била изложена вишеструкој трауматизацији, рекла је Стојановић и додала да ће и будуће активности Заштитника грађана бити усмерене ка јачању обавеза органа власти да децу жртве насиља, злостављања и занемаривања у највећој могућој мери заштите од секундарне трауматизације. Ово се односи и на органе у чијој је надлежности спровођење и надзор над спровођењем медијских закона и подзаконских прописа, јер неадекватно медијско извештавање о сексуалном насиљу над децом наноси штету не само детету жртви већ сваком детету које се са таквим садржајем упозна, истакла је Стојановић.

Представници Мреже организација за децу Србије, Центра за права детета и организације СОС Дечја села истакли су да су питања која се односе на потврђивање Трећег опционог протокола уз Конвенцију о правима детета, усклађивање рада и родитељства, медијско извештавање о деци, заштиту деце од секундарне виктимизације у судским поступцима и недостатак услуга за децу, неке од кључних тема у којима виде простор за сарадњу са Заштитником грађана.

b_300_0_16777215_00_images_20200120_jelenalbgt.jpegЗаменица заштитника грађана Јелена Стојановић састала се данас и са представницима Удружења "Да се зна!" које се бави мониторингом и евиденцијом злочина из мржње према ЛГБТИ особама као и пружањем правне и психолошке подршке жртвама злочина из мржње, дискриминације и говора мржње.

Стојановић је на састанку указала на поступке које је Заштитник грађана покретао и које тренутно води, а односе се на остваривање и заштиту права ЛГБТИ особа, додајући да је остварена сарадња Заштитника грађана са организацијама цивилног друштва показала позитивне резултате.

Извршна директорка Удружења "Да се зна!" Драгослава Барзут навела је да се, након усвајања и почетка примене Закона о бесплатној правној помоћи, отворио низ питања у вези примене овог прописa. Представници Удружења навели су да се недовољно примењује институт злочина из мржње и истакли да је и даље један од значајних проблема дужина трајања судских поступака. 

Заменица заштитника грађана указала је на надлежности Заштитника грађана и законска ограничења када је реч о поступању правосудних органа, али је истакла да ће се Заштитник грађана бавити питањем примене Закона о бесплатној правној помоћи, у циљу обезбеђивања адекватне правне заштите ЛГБТИ особа. Она је позвала организације цивилног друштва које се баве правима ЛГБТИ особа да се обраћају Заштитнику грађана у свим случајевима када сматрају да је радом органа власти, који потпадају под контролна овлашћења омбудсмана, дошло до повреде права и интереса ЛГБТИ особа.

Страна 6 од 433