a

Заштитник грађана затражио је од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за социјалну заштиту - Одељење за инспекцијски надзор да благовремено спроводи инспекцијски надзор над радом нерегистрованих, односно илегалних домова за смештај одраслих и старијих корисника и да предузме све мере у сарадњи са другим надлежним органима за отклањање уочених неправилности. Даље, потребно је да Министарство појачано прати да ли нерегистровани домови без одлагања покрећу поступак за добијање лиценце и упис у евиденцију, да ли благовремено спроводе изречене хитне мере, односно да ли отклањају друге незаконитости у раду. Такође, потребно је да Министарство прати да ли се нерегистровани домови придржавају забране обављања делатности или вршења активности до испуњења за то прописаних услова и да, уколико утврди да контролисани субјекат није извршио изречене мере, благовремено иницира покретање поступка пред надлежним правосудним органом, у циљу заштите корисника ових установа.

Заштитник грађана је такође упутио препоруку Министарству да запосли одговарајући број инспектора социјалне заштите у Одељењу за инспекцијски надзор, уколико, на основу процене реалних потреба на терену, установи да је неблаговемено предузимање свих мера из оквира надлежности инспектора социјалне заштите последица недовољног броја запослених у односу на обим посла.

Министарству је остављен рок од 30 дана да предузме мере ради поступања по препорукама.