a

Општинска управа општине Бела Паланка, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове начинила је пропусте јер приликом одлучивања у првом степену у управном поступку није уважавала примедбе другостепеног органа и правно схватање Управног суда. Наведени пропуст представља повреду права на поштовање закона, права на ефикасно поступање органа и права на поштовање створених правних очекивања, које су за последицу имале да поступак покренут 2009. године наведеном жалбом још увек није правоснажно окончан, утврдио је Заштитник грађана.

На основу свих утврђених чињеница и околности којима је располагао из притужбе и изјашњења Општинске управе општине Бела Паланка, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове, Заштитник грађана је упутио препоруку ради отклањања уочених недостатака у раду, као и у циљу унапређења рада органа управе и спречавања сличних пропуста у будућности.