a

Комисија за спровођење комасације за катастарску општину Шашинци начинила је, супротно закону, принципима добре управе и начелима управног поступка, пропуст у раду тиме што није донела одлуку у поновном поступку комасације у предмету притужиоца, чиме му је повређено право на имовину, утврдио је Заштитник грађана