a

Градска управа града Лесковца начинила је пропуст у раду тиме што поступајући по захтеву притужиоца није одлучила у форми управног акта, већ је притужиоцу упутила обавештење, чиме је проузроковала повреду закона, начела управног поступка и принципа добре управе и повредила притужиочево право на једнаку заштиту права и на правно средство, утврдио је Заштитник грађана