a

Републички геодетски завод није у складу са Законом о општем управном поступку по службеној дужности уклонио из правног промета првостепено решење, којим је Служба за катастар Вождовац, не поштујући првенство реда приликом решавања управне ствари, одлучила по касније поднетом захтеву за укњижбу права својине на непокретности. Такође, у поступку контроле тог органа, изостала је обавезујућа сарадња са Заштитником грађанa