a

Министарство здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одељење за здравствену инспекцију, Одсек у Нишу начинило је пропуст у раду тиме што притужиоцу није доставило обавештење о исходу поступка инспекцијског надзора, чиме је проузроковало повреду права подносиоца притужбе на одговор и повреду принципа добре управе, утврдио је Заштитник грађана. Осим тога, није остварило одговарајућу сарадњу са Заштитником грађана, јер му је достављало непотпуне и непрецизне одговоре. На основу утврђених недостатака у раду, Заштитник грађана упутио је Министарству здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одељење за здравствену инспекцију препоруку да ће наведени орган у будућем раду у законским роковима достављати подносиоцима представке обавештења о исходу поступака инспекцијског надзора, као и да ће Заштитнику грађана, на његов захтев, достављати потпуне, прецизне и конкретне одговоре.