a

Заштитник грађана затражио је од Министарства просвете, науке и технолошког развоја да свим образовним установама у Републици Србији достави препоруку о обезбеђивању законитости и транспарентности поступака издавања у закуп школског простора, пошто је у поступку контроле законитости и правилности рада једне школе у Реснику утврдио бројне неправилности.

У поступку покренутом по сопственој иницијативи, Заштитник грађана је утврдио да је Основна школа „Коста Абрашевић“ из Ресника начинила пропуст у раду приликом давања у закуп фискултурне сале јер није обезбедила једнаке услове за све заинтересоване спортске клубове, нити је на транспарентан начин извршила избор клуба који ће добити у закуп фискултурну салу у школској 2018/2019. години.

У циљу обезбеђивања законитости и транспарентности поступака издавања у закуп делова школског простора, а у складу са својим напорима на отклањању системских недостатака, Заштитник грађана је затражио од надлежног министарства да препоруку за отклањање неправилности у раду школе из Ресника достави и свим другим школама у Србији ради отклањања неправилности у раду и спречавања незаконитог поступања у будућности.

Заштитник грађана у препоруци наводи да школа из Ресника приликом располагања имовином у јавној својини треба да обезбеди законитост и транспарентност поступка избора закупца, да јасно дефинише критеријуме на основу којих ће се вршити избор најбоље понуде, да обезбеди једнаке услове за све учеснике и да јасно образложи разлоге донете одлуке. Отклањањем недостатака наведених у препоруци смањује се могућност коруптивних радњи а постиже боља економска искоришћеност простора када се он не користи за наставу, чиме се могу побољшати услови боравка деце у школи.

С обзиром да су препоруке које је овај орган упутио од општег значаја за поступање образовних установа приликом располагања имовином у јавној својини, Заштитник грађана од надлежног министарства и школе у Реснику очекује да га у року од 15 дана обавесте о поступању по препорукама.