a

У поступку припреме Стратегије развоја града Београда Секретаријат за привреду Градске управе града Београда није прибавио мишљење органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација о неопходности стратешке процене њеног утицаја на животну средину, а сходно одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. Градска управа града Београда Заштитнику грађана није пружила информације да ли је поступак израде Стратегије развоја града Београда обухватио све фазе прописане Законом о регионалном развоју, а пре свега да ли је о предлогу стратегије одржана јавна расправа и да ли је он дат на јавни увид, утврдио је Заштитник грађана.