a

Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе, Сектор јавних прихода за подручја градских општина – Одељење Вождовац у поступку утврђивања пореза на имовину притужиоца поступила је противно законом прописаним правилима поступка, јер је правоснажна решења о порезу на имовину за 2013, 2014, 2015, 2016. и 2017. годину ставила ван снаге непосредним одлучивањем, без примене правних лекова, разлога и рокова за њихову примену прописаних законом. Та решења која су стављена ван снаге не садрже поуку о правном леку, утврдио је Заштитник грађана.