a

b_300_0_16777215_00_images_olja_eko_klinika.jpeg

У периоду од 19. до 23. априла 2021. године институција Заштитника грађана је одржала онлајн обуку за полазнике шесте генерације Еко клинике која се налази у оквиру Правног факултету Универзитета у Београду.

Генерална секретарка стручне службе Заштитника грађана Оља Јовичић је полазиницима обуке, кроз теорију и праксу, представила начин рада Заштитника грађана у области унапређења заштите права на здраву животну средину. Методологија рада, како је истакла, базирана је на реакцијама грађана на еколошке проблеме, односно, покретању поступака по сопственој иницијативи од стране Заштитника грађана и поступању надлежних органа у конкретним случајевима.

Кроз општи осврт на рад институције Заштитника грађана у Републици Србији, Јовичић је представила њене надлежности и овлашћења и у области заштите животне средине, конкретно кроз предмете који се односе на заштиту права на здраву животну средину.

Решавање сложених еколошких проблема изискује свеобухватно заједничко деловање органа јавне власти, што се постиже (већ покренутим) координисаним активностима у циљу целовитог остваривања права на здраву животну средину, нагласила је генерална секретарка Оља Јовичић.

b_300_0_16777215_00_images_krusevac_VPD_.jpegТим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а посетио је јуче Васпитно-поправни дом у Крушевцу. Посета је реализована у циљу системске контроле стања у установи у погледу поштовања права штићеника, односно лица која се налазе у Дому. У тиму су поред запослених из Заштитника грађана били и представници Центра за интеграцију младих и лекар

Тим је разговарао са руководством установе, представницима служби (правна, здравствена, служба за третман и служба за обезбеђење) и више десетина штићеника. Обишао је смештајне капацитете (сва одељења и просторије за заједничке активности, за радно ангажовање) и остварио увид у евиденцију и другу релевантну документацију.

Током посете је остварена одлична сарадња са представницима Васпитно-поправног дома у Крушевцу.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 22. априла 2021. године ненајављену контролну посету Окружном затвору у Крушевцу у циљу праћења поступања по препорукама које су овој установи упућене након посете у фебруару 2018. године.

Тим НПМ-а је разговарао са управником Завода и руководиоцима надлежних служби, обишао смештајне капацитете: просторије за смештај лица лишених слободе, просторе за шетњу, просторије за посете, просторије за пружање здравствене заштите и сл. НПМ похваљује напоре завода у предузимању активности на поступању по упућеним препорукама .

Такође, НПМ је током посете обавио разговоре са притвореним лицима о поступању полицијских службеника према њима током хапшења и приликом примене других полицијских овлашћења.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 22. априла 2021. године ненајављену посету седишту ПУ Крушевац.

НПМ је током посете посветио пажњу начину на који се омогућава остваривање основних права задржаних лица као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, као и начину на који се информишу о својим правима. Тим је такође обишао просторије за задржавање и утврдио да су у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

Професионално поступање полицијских службеника током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а посетио је у јануару 2021. године Окружни затвор у Новом Саду у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака о посети Републици Србији из 2017. године.

У одговору ОЗ Нови Сад на препоруке из Извештаја НПМ-а наведено је да је ради одржавања адекватних хигијенских услова смештаја Одељења притвора, замењено 36 душека и да је у току набавка нове количине из интерне производње. Врши се замена дотрајалих санитарних уређаја и редовно спроводе дезинскеција и дератизација. У протеклом периоду Завод је обезбедио средства за израду пројектне документације за нову притворску јединицу, већих капацитета, која ће испуњавати све прописане стандарде.

Притворена лица су била радно ангажована на радовима у Одељењу притвора (кречење, замена расвете, вентилације и намештаја), одржавању заједничких просторија, сервирању оброка, дељењу пакета и поште, као и у заводској библиотеци приликом издавања књига. Додатно су притворенице ангажоване на уређењу екстеријера и ентеријера, а омогућено им је и да се баве хортикултуром. Обезбеђено је информисање путем ТВ и радио програма, дневне и недељне штампе, као и коришћење књига из библиотеке, спортске активности и одлазак у затворску цркву. Најављено је да ће приликом изградње нове притворске јединице спортске активности заузети значајно место.

У одговору ОЗ је наведено да је реорганизован рад Службе за здравствену заштиту, како би први преглед новопримљених лица био обављен у року од 24 часа од пријема у Завод. Припадници Службе за обезбеђење и друго немедицинско особље присуствују прегледима једино по захтеву лекара, о чему се води евиденција. Од стране Управе за извршење кривичних санкција достављени су стандардизовани обрасци за регистровање повреда, са шемом тела.

Предузете су мере ради додатног упошљавања извршилаца у службама, примљено је 11 приправника у Службу за обезбеђење, а у процедури је расписивање конкурса за још 2 медицинска техничара.

Имајући у виду да је НПМ констатовао пренасељеност Одељења притвора и уочио да се поједина лица налазе у притвору у дужем временском периоду, Извештај о посети је достављен и Вишем суду у Новом Саду, како би тај орган и основни судови на том подручју имали у виду наведене чињенице приликом одређивања мере притвора.

 

Заштитник грађана вршиће функцију националног независног механизма за праћење спровођења Kонвенције УН о правима особа са инвалидитетом, одређено је Акционим планом за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији од 2020. до 2024. године.

Заштитник грађана је Акционим планом одређен да буде и један од партнера у спровођењу активности посвећених креирању и спровођењу акционог плана за приступачност.

Акциони план, који је Влада Републике Србије усвојила почетком априла ове године, односи се на период од 2021. до 2022. године, а Заштитник грађана је давао нормативна мишљења у процесу припреме овог стратешког документа.

У Акциони план је уврштен предлог Заштитника грађана о реформи законског оквира у области пословне способности како би се обезбедило да особе са инвалидитетом уживају сва права равноправно са другим грађанима и успостављање система одлучивања уз подршку које замењује старатељску заштиту.

Према предлогу Заштитника грађана, Акционим планом је предвиђено и омогућавање веће доступности услуга заштите сексуалног и репродуктивног здравља девојчицама, девојкама и женама са инвалидитетом, као и креирање мултидисциплинарних обука у вези начина приступа, збрињавања и пружања здравствених услуга за особе са инвалидитетом и реализација тих обука.

Заштитник грађана је предложио, а Влада Републике Србије уврстила у Акциони план, интензивирање услуга додатне подршке ученицима са сметњама у развоју и са инвалидитетом, посебно на локалном нивоу.

Део Акционог плана у оквиру мера активне политике запошљавања особа са инвалидитетом на отвореном тржишту рада, по предлогу Заштитника грађана, постала је и израда анализе о утрошку средстава Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у периоду 2009. до 2020. године.

Страна 20 од 508