a

На основу навода притужитељке која је Републичкој грађевинској инспекцији упутила пријаву у вези са планираним рушењем експроприсаних станова поводом реализације пројекта изградње инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница Келебија, Заштитник грађана је покренуо испитни поступак оцене законитости и правилности рада Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и затражио изјашњење о основаности навода из притужбе.

Заштитник грађана је утврдио да је потребно да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, преко републичке грађевинске инспекције без одлагања, спроведе инспекцијски надзор над извођењем радова на датој деоници и да обавести притужиљу о утврђеном чињеничном стању и изјасни се о њеној представци, уз извињење због неблаговременог поступања.