a

Након спроведеног поступка контроле правилности и законитости рада Републичког геодетског завода Заштитник грађана је оценио да Републички геодетски завод није предузео све мере и активности у циљу доношења одлуке по жалби на решење Службе за катастар непокретности Вождовац у законом прописаном року, те је на тај начин повредио принципе добре управе на штету права и правних интереса притужиље.

Ради унапређења рада органа управе и спречавања сличних ситуација у будућности, упутио је препоруку да Републички геодетски завод, без одлагања, у складу са својим управноправним овлашћењима, одлучи о жалби у предмету притужиље и донесе на закону засновану одлуку у управној ствари, засновану на закону. Такође, завод ће предузети све потребне мере како би се обезбедило благовремено одлучивање у управним стварима, уз поштовање законом прописаних рокова и водити рачуна да се у другостепеном поступку одлуке доносе без одлагања.