a

Заштитник грађана затражио је од Управе за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде да без одлагања достави притужиљи решење којим је усвојен њен захтев за исплату подстицаја, као и да обавести притужиљу о даљем току поступка исплате подстицаја, те предузме све расположиве мере како би притужиља успешно и у целости остварила своје право утврђено предметним актом.

Заштитник грађана је у поступку контроле правилности и законитости рада Управе за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде утврдио да је управа захтеве притужиље игнорисала и ускратила доставу донетог управног акта, не обавештавајући притом притужиљу о разлозима којима се орган руководио у конкретном случају, те о немогућности исплате подстицаја у датом тренутку.