a

Републички геодетски завод прекршио је основна начела и одредбе Закона о општем управном поступку, јер о жалби притужиоца није одлучио до дана окончања испитног поступка од стране Заштитника грађана, односно ни након протека 17 месеци и на тај начин је грубо повредио права и правне интересе подносиоца жалбе, утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана је упутио препоруку Републичком геодетском заводу да без одлагања одлучи о жалби на решење Геодетске инспекције Сектора за надзор Републичког геодетског завода и донесе на закону засновану одлуку.