a

По окончању испитног поступка покренутог по притужби притвореника, Заштитник грађана је утврдио да је Окружни завор у Новом Саду неправилно поступио, јер подносиоцу притужбе није омогућио да реализује одобрену посету у посебној просторији и поред тога што поступајући судија – председник већа није повукао дато одобрење. Заштитник грађана је имао у виду да, према важећим законским одредбама, посете одобрава и забрањује судија за претходни поступак или председник већа, зависно од фазе поступка, а организује их и обезбеђује орган управе, односно завод у којем се извршава мера притвора.

Заштитник грађана је става да када овлашћени поступајући судија оцени да интереси кривичног поступка нису угрожени одобреном врстом посете, на заводу је да предузме одговарајуће безбедносне и друге мере, радње и активности ради реализације такве посете.

Онемогућавањем одобрене посете Окружни затвор у Новом Саду одступио је и од принципа добре управе, који обухватају и право грађана на поштовање створених правних очекивања, а која је тај завод својим поступањем створио, јер је у истој правној и фактичкој ситуацији истом притворенику на основу одобрења суда – овлашћеног судије, под истим околностима, претходно два пута омогућио да реализује посету у посебној просторији.

С тим у вези, Заштитник грађана је органу управе упутио препоруке ради отклањања недостатака и у циљу унапређења рада и спречавања сличних пропуста у будућности.