a

Мин за рад, запошљавање, борачка и социјална питања приликом вршења надзора над радом Националне службе за запошљавање (НСЗ) поступило је неправилно и незаконито, јер је без детаљног и свеобухватног утврђивања релевантних чињеница оценило да није било пропуста у раду наведене службе приликом посредовања у запошљавању. Наиме, потребу за запошљавањем од стране послодавца „СЛОДЕС” д.о.о. из Београда служба није објавила на свом сајту и интернет адреси, истичући да се послодавац у пријави потребе за запошљавањем определио да се његов оглас не објављује јавно, а што не одговара чињеничном стању које је утврдио Заштитник грађана.

Због утврђених пропуста у раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Заштитник грађана је упутио препоруке министарству да свеобухватно и детаљно утврди све чињенице приликом оцене рада Националне службе за запошљавање, као и да предузме активности на усаглашавању Правилника о ближој садржини података и начин вођења евиденције у области запошљавања са чланом 10. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености.