a

Управа Градске општине Земун, Одељење за имовинско правне, стамбене и послове комуналне инспекције и извршења није у законом прописаном року одлучила о признавању својстава странке притужиоца и захтеву за понављање поступка експропријације који се код овог органа води.

На основу утврђених недостатака у раду Заштитник грађана је упутио препоруку Одељењу за имовинско-правне послове, стамбене и послове комуналне инспекције и извршења ГО Земун да у што краћем року одлучи о захтевима притужиоца као странке која има правни интерес у поступку експропријације. Такође у будућем раду ће одељење ће решења доносити у законом предвиђеним роковима у свим пословима у оквиру своје  надлежности.