a

На основу прибављених чињеница и података, у испитном поступку оцене законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова, Дирекције полиције, Полицијске управе за град Београд, Полицијске станице Земун, Заштитник грађана је утврдио да је незаконитим поступањем полицијских службеника ПС Земун повређено право подносиоца притужбе на неповредивост физичког и психичког интегритета и право на достојанство током његовог лишења слободе и боравка у ПС Земун, ком приликом су му нанете повреде по глави и телу.

Заузимајући наведени став, Заштитник грађана је посебно имао у виду чињеницу да је лекар који је прегледао подносиоца притужбе при пријему у затвор констатовао повреде за које је исти навео да их је задобио од стране полицијских службеника, те да је у свом мишљењу о узрочно последичној вези између уочених повреда и навода о начину настанка истих навео да механизам настанка повреда одговара објективном налазу. Имајући у виду наведено, Заштитник грађана је становишта да је притужилац повреде које су описане у извештају са лекарског прегледа по пријему у затвор задобио у периоду док је био у власти и под контролом полиције.

Заштитник грађана још једном наглашава да је у поступцима у којима наводна жртва тврди да је била злостављена док је била лишена слободе и приложи доказе који указују да је у то време претрпела повреде, терет доказивања на држави. Установљен је стандард - претпоставка у корист тврдње да је за повреде одговорна држава, а на државним органима је да пруже уверљиво објашњење о томе како су повреде настале.

С тим у вези, Заштитник грађана је органу управе упутио препоруке у циљу унапређења рада и спречавања сличних пропуста у будућности.