a

Заштитник грађана утврдио je пропусте у раду Републичког фонда за пензијско инвалидско осигурање и упутио препоруке органу ради отклањања уочених недостатака у раду. Потребно је да Фонд води уредну и ажурну евиденцију о осигураницима, обвезницима плаћања доприноса и корисницима права и проверава тачност података унесених у пријаве за матичну евиденцију, на начин предвиђен законом.  Да прибавља податке и доноси одлуке у законом предвиђеном року, а у случају пропуста у раду органа који су довели до преплаћеног износа пензије, утврди разлоге за начињене пропусте и предузме одговарајуће мере према одговорним лицима, наводи се у препоруци.