a

Након спроведеног поступка контроле Заштитник грађана констатује да Министарство унутрашњих послова није у законом прописаној форми одлучило о захтеву за трајни премештај на друго радно место полицијског службеника, чиме је повредило Уставом гарантовано право притужиоца на једнаку заштиту права и на правно средство.

Једини начин на који МУП у наведеној ситуацији не сме да поступи је да се стави у улогу прве и последње инстанце која захтев разматра, ускраћујући притужиоцу уставно и законско право да другостепени орган у поступку по жалби преиспита став органа управе којим му се оспорава одређено право, указује Заштитник грађана, те упутио препоруку МУП-у, односно надлежној организационој јединици да без одлагања, одговарајућим управним актом одлучи о захтеву притужиоца. Такође, МУП ће у будућем раду поднеске полицијских службеника квалификовати према њиховој садржини и правилном применом позитивних законских прописа, мера и активности из своје надлежности, као и одлучивати у законом прописаној форми.