a

Заштитник грађана затражио је од Регионалне лекарске коморе Београд – Суд части да у свом будућем раду поступа ажурно и благовремено, да одлуке доноси, односно донете одлуке да доставља у законом прописаном року и да се уздржава од нечињења и пасивности, који за последицу могу имати неостваривање права или слободе грађана.

Поред упућених препорука Регионалној лекарској комори Београд, Заштитник грађана је упутио мишљење Лекарској комори Србије по којем је потребно да ЛКС обавести све огранке регионалне лекарске коморе, као и своје организационе јединице о обавези да поштују законом прописаних рокова за доношење одлука. Истовремено, Министарству здравља је упутио мишљење да је потребно да изврши надзор над радом Регионалне лекарске коморе Београд – Суд части.

Наиме, на основу спроведених поступака контроле правилности и законитости рада Регионалне лекарске коморе Београд, Заштитник грађана је утврдио да контролисани орган није поштовао прописане рокове, временски периоди у којима је поступао по притужби грађана на рад лекара Клинике за неурологију Клиничког центра Србије су дужи од прописаних рокова, што је довело до истека рока у којем се уопште могло водити дисциплински поступак, те је Врховни суд Лекарске коморе Србије као другостепени орган констатовао да је наступила апсолутна застарелост дисциплинског гоњења. На тај начин је дошло до повреде права притужилаца на законито поступање органа јавне власти.