a

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање начинио је пропуст у раду јер је у току трајања поступка контроле законитости и правилности рада РФ ПИО од стране Заштитника грађана по притужби грађанина обавестио контролни орган да му не може доставити тражено изјашњење, јер је целокупне списе предмета притужиоца доставио Управном суду, пред којим је у међувремену притужилац покренуо управни спор, не сматрајући целисходним да ради окончања поступка пред Заштитником грађана обезбеди копију релевантне документације.

На тај начин РФ ПИО је онемогућио окончање поступка пред Заштитником грађана који је имао за циљ да утврди да ли је поступање фонда у конкретном случају било законито и правилно и да ли је дошло до повреде права притужиоца.

На основу утврђених пропуста у раду, Заштитник грађана је фонду упутио одговарајуће препоруке.