a

Републички геодетски завод поступио је супротно закону, правилима управног поступка и принципима добре управе тиме што у законом предвиђеном року није одлучио о жалби притужиоца чиме је одуговлачењем поступка и изостанком на закону засноване одлуке по жалби на решење Службе за катастар непокретности Панчево узроковао повреду његових права, утврдио је Заштитник грађана.
Републички геодетски завод, у конкретном случају пропустио да у законом предвиђеном року одлучи о жалби, чиме је проузроковао повреду права притужиоца . Образложење Републичког геодетског завода, да се у року од два месеца решавају предмети по жалбама изјављеним против решења донетих у поступцима који се воде преко Е - шалтера Заштитник грађана не може прихватити основаним, јер исто није засновано на Закону, с обзиром да је чланом 44. Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, који прописује да је Завод дужан да одлучи по жалби најкасније у року од 60 дана од дана предаје уредне жалбе, јасно и недвосмислено прописан исти рок за одлучивање у свим поступцима по жалби, а не само по жалбама на решења донета у поступцима који су покренути преко Е – шалтера.
Заштитник грађана у препорукама за отклањање недостатака тражи од Републичког геодетског завода да без одлагања донесе одлуку по жалби притужиоца, да у будућем раду предузима све потребне мере како би се благовремено и ефикасно одлучивало у управним стварима, уз поштовање законом прописаних рокова, и да га у року од 60 дана обавести о поступању по препорукама