a

Републички геодетски завод ће, без одлагања, у складу са својим овлашћењима и одредбама чланова Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова донети одлуку по жалби странке. Такође, РГЗ ће у свом будућем раду предузети све потребне мере како би се благовремено и ефикасно одлучивао у управним стварима, уз поштовање законом прописаних рокова, препоручио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана је наведене препоруке упутио РГЗ-у након утврђених пропуста у раду када је завод поступио супротно закону, правилима управног поступка и принципима добре управе тиме што није у законом предвиђеном року одлучио о жалби странке на решење Службе за катастар непокретности Нови Пазар.

Републички геодетски завод обавестиће Заштитника грађана у року од 60 дана од дана пријема ове препоруке о поступању по њој.