a

Републички геодетски завод поступио је супротно закону, правилима управног поступка и принципима добре управе тиме што у законом предвиђеном року није одлучио о жалби притужиоца чиме је одуговлачењем поступка и изостанком на закону засноване одлуке по жалби на решење Службе за катастар непокретности Ниш узроковао повреду његових права, утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана у препорукама за отклањање недостатака тражи од Републичког геодетског завода да без одлагања донесе одлуку по жалби притужиоца, да у будућем раду предузима све потребне мере како би се благовремено и ефикасно одлучивало у управним стварима, уз поштовање законом прописаних рокова, и да га у року од 60 дана обавести о поступању по препорукама.

Органи јавне власти и јавни службеници увек делују у оквиру и на основу Устава, закона и других прописа и примењују правила и поступке прописане важећим прописима, старајући да се одлука по сваком захтеву донесе у разумном року, без одлагања, а у сваком случају најкасније у законом предвиђеном року. Поступак се мора водити без одуговлачења и са што мање трошкова за странку и учесника у поступку, на начин да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања и доношење законите одлуке.