a

Републички геодетски завод поступио је супротно закону, правилима управног поступка и принципима добре управе, јер није предузео потребне мере и радње да Одељење за другостепени поступак одлучи о жалби у законом прописаном року, чиме је онемогућено благовремено решавање о поднетом захтеву подносиоца притужбе у погледу конкретне непокретности, утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана подсећа да одсуство одлуке или друге процесне радње у поступку по поднесцима грађана представља кршење принципа добре управе, а поготово у случају дуготрајног „ћутања администрације“, а на штету остваривања и заштите права грађана, те је Републичком геодетском заводу дао препоруку да без одлагања донесе одлуку по жалби у предмету и да у свом будућем раду предузме све потребне мере како би се благовремено и ефикасно одлучивало у управним стварима, уз поштовање законом прописаних рокова.