a

Након утврђивања пропуста у раду Републичког геодетског завода које су се односиле на недоношење одлука у другостепеном поступку по поднетим правним средствима, што у пракси узрокује проблеме у несметаном одвијању правног промета и заштите и остваривања имовинских и економских интереса грађана, Заштитник грађана упутио је органу препоруке да исте отклони.

Поступајући у остављеном року, Републички геодетски завод обавестио је Заштитника грађана да су препоруке прихваћене и да је по истима у целини поступљено.