a

Пореска управа Министарства финансија поступила је у потпуности по препорукама Заштитника грађана и отклонила недостатке у поступку утврђивања пореза на пренос апсолутних права притужиоца. Уместо задужења порезом на пренос апсолутних права, Пореска управа је притужиоцу утврдила право на пореско ослобођење.

У поступку контроле законитости и правилности рада Пореске управе Министарства финансија Заштитник грађана је утврдио да је по пореској пријави притужиоца, Пореска управа поступила противно законом прописаним правилима поступка јер није донела одлуку у поновном поступку након што је решењем другостепеног органа поништено решење о утврђивању пореза на пренос апсолутних права и предмет враћен на поновни поступак и одлучивање, већ је применом ванредног правног средства „Понављање поступка“ дозволила понављање поступка, иако нису испуњени законом прописани услови.

Поштовање правила поступка од битног је значаја за потпуно остваривање права грађана. Одлучивање о правима и обавезама грађана без поштовања процедура, правила и законом установљених форми представља кршење права грађана на добру управу и отвара пут могућим незаконитим импровизацијама, без обзира на то да ли су наступиле штетне последице за грађане, стоји између осталог у образложењу препорука које је Заштитник грађана упутио органу управе ради отклањања уочених недостатака у раду, као и у циљу унапређења рада органа и спречавања сличних пропуста у будућности.