a

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова АП Војводина је поступио незаконито и неправилно када је у поступку ревизије решења којим је утврђен престанак права на породичну инвалиднину и увећану породичну инвалиднину у складу са престанком школовања притужиљиног сина, упутио примедбе првостепеном органу да се под школовањем не може подразумевати формални упис школске године, већ се под школовањем подразумева активно учешће ученика у процесу школовања, на основу којих је првостепени орган поступио, спровео поновни поступак и донео решење којим је утврђен ретроактивни престанак права на породичну инвалиднину и увећану породичну инвалиднину са даном стицања статуса ванредног ученика.

На овај начин Покрајински секретаријат је погрешно применио материјално право, неправилно и посебно некоректно поступио, ставивши притужиљиног сина у положај неоснованог дужника, утврдио је Заштитник грађана, те дао препоруку на који начин да се исправе утврђени пропусти.