a

Републички геодетски завод поступио је супротно закону, правилима управног поступка и принципима добре управе, јер није предузео потребне мере и радње да Служба за катастар непокретности Баточина у поновном поступку донесе ново решење у законом прописаном року, утврдио је Заштитник грађана, те упутио препоруку да поменути завод, односно служба за катастар непокретности донесе нову, на закону засновану одлуку поштујући примедбе другостепеног органа.

Заштитник грађана је у препоруци између осталог указао да одсуство одлуке или друге процесне радње у поступку по поднесцима грађана представља кршење принципа добре управе, а поготово у случају дуготрајног „ћутања администрације“, који указује на грубо кршење принципа добре управе и правила управног поступка, а на штету остваривања и заштите права грађана.