a

Општинска управа општине Лебане начинила је пропуст у раду који је проузроковао грубу повреду принципа добре управе и начела управног поступка тиме што није формирала комисију за комасацију, што је за последицу имало одуговлачење поступка, изостанак доношења на закону засноване одлуке, као и повреду притужиочевог права на имовину.