a

Комисија за враћање земљишта општине Ћићевац начинила је пропуст у раду тиме што није одлучила у поновном поступку враћања земљишта у предмету притужиље, чиме је повредила њено право на имовину и проузроковала повреду закона, начела управног поступка и принципа добре управе, утврдио је Заштитник грађана.

У препорукукама Заштитника грађана стоји да Комисија без одлагања донесе одлуку у поступку враћања земљишта у конкретном предмету, али и да у што скоријем року оконча све поступке враћања земљишта који су још увек у току, те да се у свом будућем раду увек руководи начелима делотворности и економичности поступка, поштујући права и на закону засноване интересе грађана.