a

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду Републичког геодетског завода, Службe за катастар непокретности Лазаревац, јер је на интернет страници Завода и на огласној табли органа објавио решење, иако достава није урађена у складу са важећим законским прописима. На тај начин повређено је право притужиоца да буде упознат са исходом поступка по поднетом захтеву и право да одлуку органа оспорава коришћењем правног средства.