a

Општинска управа општине Пландиште није иницирала поступак формирања Комисије за враћање земљишта у складу са овлашћењима и релевантним законским прописима, што је за последицу имало одуговлачење поступка, изостанак доношења на закону засноване одлуке у поступку који траје деветнаест година, као и повреду обавезе законитог рада управе, утврдио је Заштитник грађана