a

Приликом одлучивања о захтевима притужиоца за признање права на додатак за помоћ и негу другог лица, органи управе су услед неправилног тумачења Закона о социјалној заштити и Закона о пензијском и инвалидском осигурању погрешно закључили да то право може остварити по другом основу, односно пред надлежном филијалом РФ ПИО, иако притужилац у моменту подношења захтева није био ни осигураник ни корисник права из области пензијског инвалидског осигурања