a

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је своја решења доносио после истека законом прописаног рока за поступање по пресудама Управног суда, док је орган вештачења РФ ПИО у другостепеном поступку поступао неблаговремено и није достављао прецизне, јасне, потпуне и логичне налазе, мишљења и оцене другостепеном органу, чиме је допринео одуговлачењу поступка на штету права притужиље, утврдио је Заштитник грађана