a

Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду приликом расписивања конкурса за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Болести папкара, поступио је супротно Правилнику о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника Факултета ветеринарске медицине, утврдио је Заштитник грађана