a

Општинска управа општине Сремски Карловци начинила је пропуст у раду јер ни након пет година од изрицања забране коришћења објекта због угрожене безбедности, а у ком су живели притужиља и њен малолетни син, није предузела све мере у циљу окончања поступка санације обале Стражиловачког потока, и на тај начин обезбедила од урушавања предметни објекат. Заштитник грађана упутио је органу препоруку ради превазилажења настале ситуације у што краћем року.