a

Ловачко удружење „Миленко Павловић - Пилот“ из Осечине повредило је право притужиоца на благовремено одлучивање по његовом захтеву, јер је поступак доношења решења по притужиочевом захеву за накнаду штете, коју му је проузроковала ловостајем заштићена дивљач, трајао дуже од годину дана, утврдио је Заштитник грађана