a

У матичним књигама рођених и венчаних за град Приштину, чији послови вођења и решавања у првом степену су поверени граду Нишу, постоји неусаглашена службена евиденција о личном стању притужиље као неудате, док је истовремено у матичној књизи венчаних још 1982. године на њено име уписана чињеница брака.

Иако је Секретаријат за послове управе и грађанска стања Градске управе града Ниша, као сада надлежан орган, у поступку брисања забелешке о закључењу брака на изводу из матичне књиге рођених притужиље, утврдио да притужиља није особа која је закључила наведени брак, нити мењала презиме, исти није предузимао даље мере у циљу усаглашавања службене евиденције о личном стању притужиље, због чега је у матичну књигу венчаних и даље уписана чињеница брака са личним подацима притужиље, утврдио је Заштитник грађана.