a

Министарство заштите животне средине није предузело све законом прописане мере како би обезбедило ефикасну примену одредаба Закона о управљању отпадом и остварење његових циљева. Постојећи кадровски капацитети инспекције за заштиту животне средине су недовољни за вршење адекватног инспекцијског надзора над применом прописа, а број изречених мера према јединицама локалне самоуправе и јавним комуналним предузећима, који нису испунили своје законске обавезе, несразмерно су мали у односу на бројност и тежину поступања супротних закону, утврдио је Заштитник грађана.