a

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд и Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд да ослободе притужиоца плаћања обавеза по рачунима за испоручену енергију за објекте који се након земљотреса урушавају и представљају опасност по живот и здравље људи