a

Просветна инспекција Секретаријата за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда у инспекцијским надзорима у више школа у Београду није потпуно и правилно утврђивала и оцењивала да ли установа образовања и васпитања правилно примењује прописе који уређују процес образовања, додатну подршку ученику у образовању и васпитању и заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања, утврдио је Заштитник грађана. 

Заштитник грађана је 2013. и 2015. године утврдио вишеструке исте, истоврсне или сличне пропусте у раду Секретаријата за образовање и дечју заштиту града Београда у вршењу инспекцијског надзора, због чега му је упутио већи број препорука. Заштитник грађана констатује да чињеница да се у раду просветне инспекције у Београду понављају идентични пропусти и након упућених препорука, указује да су изостале системске мере којима би се рад просветних инспектора унапредио, са циљем да се у целости оствари сврха инспекцијског надзора.