a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 6. новембра и 5. децембра 2023. године обавио тематску посету Казнено-поправном заводу у Нишу (КПЗ Ниш), у циљу провере постојања појаве тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака. Након посете, сачињен је извештај са четири препоруке за унапређење поступања.

Из одговора КПЗ Ниш о поступању по препорукама и достављене документације произлази да је у просторијама сутерена тзв. Другог павиљона, у току реализација грађевинско-занатских радова са циљем да се унапреде материјални услови смештаја.

У циљу поступања по препоруци да се у оквиру објекта у коме се извршава мера смештај под појачан надзор организује програм сврсисходних активности и осуђена лица према којима се примењује та посебна мера укључе у активности предвиђене програмом поступања, од почетка 2024. године у рад павиљона у ком се налазе та лица укључен је још један службеник третмана како би рад био интензивнији и квалитетнији, детектована су интересовања и потребе осуђених лица и испланиране активности везане за литерарно стваралаштво, шах и слично.

Поступајући по препорукама НПМ, управник КПЗ Ниш је упутио обавештење свим запосленима да је мучење и друго сурово, нехумано или понижавајуће поступање или кажњавање апсолутно забрањено те да ће у односу на такве акте постојати нулта толеранција као и да ниједно лице лишено слободе или запослени не смеју трпети било какве санкције или друге негативне последице због давања информација тиму НПМ, да овакво поступање неће бити толерисано и да ће бити предмет одговарајућих санкција.

Управа за извршење кривичних санкција обавестила је Заштитника грађана да предузима мере из своје надлежности како би се смањила преоптерећеност смештајних капацитета у овом заводу, а предузете су и мере за пријем нових запослених у служби за обезбеђење, на начин да је у току конкурс за пријем 12 командира приправника у служби за обезбеђење и донет акт о изменама и допунама акта о систематизацији радних места у Управи којим је повећан број радних места у служби за обезбеђење у свим заводима, укључујући и КПЗ Ниш.

Из одговора Управе произлази и да је извештај НПМ достављен Одељењу за инспекцију како би приликом вршења надзора у КПЗ Ниш контролисао спровођење датих препорука.